QQ截图20200304195742.png

零件编程原定在工件表面的中心,编程使用直径16 的刀具,螺旋铣削深度每刀0.5。

G65调用编制程序如下

O0001

T1M6

M1

GOG90G54X0.Y0.S3000M3

G43H1Z30.

/M8

Z5

G65 P8801 X-30. Y0. Z16. D22 T16 C0.5 F300.

G65 P8801 X0. Y0. Z12. D26 T16 C0.5 F300.

G65 P8801 X30. Y0. Z8. D30 T16 C0.5 F300.

G0 Z100.

G91 G30 Z0.

M5

M9

G91 G28 Y0. X0.

M30


调用宏程序如下

此处为隐藏内容,请评论后查看隐藏内容,谢谢!

调用说明:

X-孔中心x坐标

Y-孔中心y坐标

Z-孔深

D-孔径

T-刀具直径

C-每层切削深度

文章发布:2020-03-04

本文链接: https://www.cncjishu.com/post/30.html